BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Služby TeamPrevent-Santé, s.r.o. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

► Výkon činností odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
► Identifikace nebezpečí a ohrožení, zpracování analýzy rizik a jejich posouzení včetně návrhu bezpečnostních opatření
► Zpracování a průběžná aktualizace povinné dokumentace BOZP dle požadavků právních a ostatních předpisů
► Audity BOZP
► Preventivní kontroly pracovišť dle požadavku § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
► Prověrky BOZP dle požadavku § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
► Vypracování záznamu z provedených kontrol s uvedením nedostatků, stanovení odpovědností a termíny odstranění nedostatků
► Řešení problematiky pracovních úrazů (spolupráci při šetření, návrh opatření apod.)
► Kontrola bezpečnostního značení, zpracování projektů bezpečnostního značení pracoviště
► Sledování lhůt revizí a kontrol technických zařízení
► Školení obsluhy manipulační techniky (nízkozdvižné a vysokozdvižné manipulační vozíky, plošiny
► Školení prací ve výškách
► Vstupní a periodické školení BOZP pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
► Poradenství BOZP (asistenční služba BOZP bezplatně pro klienty společnosti TeamPrevent-Santé, s.r.o.)
► Účast při kontrolách státních orgánů (Oblastní inspektorát práce)
► Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby, zpracování plánu BOZP