Kontrola a revize technických zařízení, kontroly provozuschopnosti

V oblasti kontroly a revizí technických zařízení, kontrol provozuschopnosti nabízíme sledování, realizaci a zajištění pravidelných (periodických) kontrol a revizí veškerých zařízení:

► Pravidelné kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení  (např. vnitřní a vnější požární vodovod, nezavodněné požární potrubí, požární ucpávky, požární dveře aj.) dle požadavků právních a ostatních předpisů a podmínek jednotlivých výrobců.

  • Dodržování předepsaných termínů kontrol provozuschopnosti dle platných předpisů.
  • Zpracování dokladů prokazujících provedení kontroly hasicích přístrojů v souladu s požadavky vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, § 9, odst. 8.
  • Zpracování dokladů prokazujících provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v souladu s požadavky vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, § 7, odst. 8.
  • Při odvozu hasicích přístrojů do opravy poskytneme náhradní přenosné hasicí přístroje pod dobu opravy.

► Zajištění revizí elektrických zařízení, elektrospotřebičů a školení zaměstnanců
► Zajištění revizí hromosvodů
► Zajištění revizí tlakových zařízení a školení obsluhy
► Zajištění revizí a kontrol plynových zařízení a příslušenství a školení obsluhy
► Zajištění revizí a kontrol kotelen a školení obsluh
► Zajištění revizí zdvihacích zařízení a školení obsluh

Jednotlivá zařízení jsou kontrolována tak, aby o provedených činnostech byly vedeny záznamy, které slouží jako podklady pro vyhotovení revizních zpráv k jednotlivým zařízením. Rozsah zjištěných závad při revizích a kontrolách je uveden v příslušném dokumentu. Pomocí interního softwaru vyvinutého pro tyto účely (Lhůtník) je zajištěna evidence termínů revizí a kontrol jednotlivých zařízení. Rámec námi poskytovaných služeb zahrnuje i možnost předložení rozpisů plánovaných činností správcům jednotlivých objektů.