PO - Požární ochrana

Služby TeamPrevent-Santé, s.r.o. v oblasti požární ochrany

► Výkon činností odborně způsobilé osoby v požární ochraně
► Vstupní a periodické školení PO pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
► Odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
► Zpracování a průběžná aktualizace povinné dokumentace PO dle požadavků právních a ostatních předpisů
► Stanovení podmínek požární bezpečnosti, zařazení činností do kategorií dle požárního nebezpečí včetně návrhu organizace zabezpečení požární ochrany
► Audity PO
► Preventivní požární prohlídky pracovišť
► Vypracování záznamu z provedených kontrol s uvedením nedostatků, stanovení odpovědností a termíny odstranění nedostatků
► Návrh zabezpečení činností s nebezpečím vzniku požáru
► Organizace cvičných požárních poplachů
► Kontrola bezpečnostního značení, zpracování projektů požárního značení pracoviště
► Sledování lhůt školení, revizí a kontrol technických zařízení
► Poradenství PO (asistenční služba PO bezplatně pro klienty společnosti TeamPrevent-Santé, s.r.o.)
► Účast při kontrolách státních orgánů (Hasičský záchranný sbor)