Analýza pracovních rizik

Potřebujete zpracovat kategorizaci prací, vyhodnotit změny na pracovišti či provést analýzu rizik z hlediska fyziologie práce? Náš odborný tým je připraven daná šetření zrealizovat. Podrobná analýza pracovních podmínek, práce a pracovního prostředí je základem správného nastavení pracovnělékařských prohlídek a služeb. Správně provedenou analýzou rizik na pracovištích plníte nejen zákonnou povinnost, ale především chráníte zdraví svých zaměstnanců.

KATEGORIZACE PRACÍ ROZEZNÁVÁ ČTYŘI STUPNĚ ZÁTĚŽE

1. kategorie - minimální zdravotní riziko
Faktor ovlivňující zdraví zaměstnanců je zcela minimální nebo se vůbec nevyskytuje.

2. kategorie - únosná míra zdravotního rizika
Riziko vlivu zátěže na zdraví zaměstnance je únosné a nepřekračuje limity, které jsou stanoveny právními předpisy.

3. kategorie - významná míra zdravotního rizika
Jedná se o stupeň zátěže, který překračuje povolené limity. Na pracovišti je neprodleně potřeba realizovat náhradní technické a organizační opatření. Při třetím stupni zátěže může docházet k ohrožení zaměstnance nemocí z povolání.

4. kategorie - vysoká míra zdravotního rizika
Dochází k vysokému překračování stanovených limitů. Dochází tak mnohem častěji k poškození zdraví z povolání. Na pracovišti se nacházejí faktory, které nepříznivě ovlivňují zdraví zaměstnance a mohou se opakovaně vyskytovat nemoci z povolání. Zaměstnavatel musí na pracovišti dodržovat soubor preventivních opatření.