Odborné poradenství

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění pracovnělékařských prohlídek, které jsou preventivními prohlídkami, a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. Naše oddělení poskytuje komplexní služby v oblasti poradenství a při dohledech na pracovištích. Analýzou rizik lze zjistit v které oblasti vám můžeme být nejvíce nápomocni a začít spolupracovat na jejich řešení.

Obsahem pracovnělékařských služeb jsou poradenské činnosti:

► v problematice ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem
► při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších zařízení zaměstnavatele
► při zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců
► při úpravách pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se zdravotním postižením
► při výběru technických, technologických a organizačních opatření a výběru osobních ochranných pracovních prostředků,
► v problematice pitného režimu a poskytování ochranných nápojů,
► v problematice pracovní rehabilitace,
► při výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci, správných pracovních návyků a při rekvalifikaci zaměstnanců nezpůsobilých vykonávat dosavadní práci,
► při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik při práci a při zařazování prací do kategorií podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví4),
► při zpracování plánu pro řešení mimořádných událostí,
► k návrhům opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví,
► spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele,

Obsahem pracovnělékařského dohledu je:

► pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů,
► dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele,
► hodnocení rizik s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům při výkonu práce a výsledků analýzy výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací,
► spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek.